ارسال مدارک

نکات مهم جهت دریافت لیست همکاری

مدارک ارسال شده باید به صورت اسکن شده و  PDF باشد

از ارسال مدارک به صورت ناخوانا و تار جدا خود داری فرمایید

مدارک ارسال شده پس از بررسی کارشناسان مربوطه با شما تماس گرفته خواهد شد

ارسال مدارک به صورت غیرقابل قبول

ارسال مدارک به صورت صحیح

برای ارسال مدارک فرم زیر را تکمیل کنید

کد نقش که در سامانه جامع تجارت ثبت شده است

اسکن کارت ملی مدیر عامل و دارندگان حق امضاء مجاز

آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی ارسال شود

اسکن کلیه صفحات اساسنامه

اسکن اجاره نامه و یا سند مالکیت

تاییدیه امضاء مدیرعامل و یا فرد حق امضاء از دفتر خانه رسمی

جواز کسب مربوط به فروشگاه به صورت اسکن شده ارسال شود

تصویر کپچا

برای تغییر روی عکس کلیک کنید

فعال‌سازی کوکی‌ مرورگر

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه کاربری استفاده می‌کنیم. با این موافقت می‌کنید؟

پذیرفتن اطلاعات بیشتر