Footer 1

هیئت مدیره شرکت پایدار پردازش کوشان با پشتوانه ی بیش از 25 سال فعالیت در بازار تلفن همراه تصمیم به احداث شرکت پایدار پردازش در سال ۱۳۹8 گرفتند. فعالیت خود