برای دریافت لیست همکاری فرم زیر را تکمیل نمایید

مدارک باید به صورت اسکن شده و خوانا باشد

کد نقش که در سامانه جامع تجارت ثبت شده است

کپی کارت ملی مدیر عامل و دارندگان حق امضاء مجاز

آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی ارسال شود

اسکن کلیه صفحات اساسنامه

کپی اجاره نامه و یا سند مالکیت

تاییدیه امضاء مدیرعامل و یا فرد حق امضاء از دفتر خانه رسمی

جواز کسب مربوط به فروشگاه به صورت اسکن شده ارسال شود

تصویر کپچا

از همکاری شما بسیار سپاسگزاریم